Giant Polaroids
Turns you photographs into giant illuminated polaroids with Polaboy!!!
Awesomeness!!!

[via]